ยินดีต้อนรับ :
ประเภทการแข่งขัน เงินรางวัล และอุปกรณ์

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นการรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง มีความตื่นตัวในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

2.เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการออกกำลังกายให้กับประชาชนทั่วไป เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ให้ห่างไกลยาเสพติด และอบายมุขทั้งมวล


ประเภทมือ :

        ประเภทคู่

ประเภทคู่มือ S 24 คู่ (แบ่งเป็น 8 สายๆ ละ 3 คู่ ที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคู่มือ N 48 คู่ (แบ่งเป็น 16 สายๆ ละ 3 คู่ ที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคู่มือ P- 48 คู่ (แบ่งเป็น 16 สายๆ ละ 3 คู่ ที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคู่มือ P 24 คู่ (แบ่งเป็น 8 สายๆ ละ 3 คู่ ที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคู่มือ P+ 12 คู่ (แบ่งเป็น 4 สายๆ ละ 3 คู่ ที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคู่มือ Mix P- 24 คู่ (แบ่งเป็น 8 สายๆ ละ 3 คู่ ที่ 1-2 เข้ารอบ Knock out)

 

      

      นักกีฬาต้องลงทำการแข่งขันในระดับมือของตนเอง หรือระดับที่สูงกว่า หากพบว่าลงทำการแข่งขันในระดับมือที่ต่ำกว่า คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถพิจารณาปรับให้แพ้ได้ทันที โดยไม่ต้องมีการประท้วง และไม่คืนค่าสมัคร ทั้งนี้ระดับมือสามารถใช้ข้อมูลอ้างอิงจากรายการอื่น ๆ ได้

 

เงินรางวัล : เงินรางวัลพร้อมถ้วย ทุกอันดับ                                                      

 ประเภทที่เปิดทำการแข่งขัน ชนะเลิศ รองฯ 1 รองฯ 2 รองฯ 2
ประเภทคู่มือ S 6,000 3,000 1,500 1,500
ประเภทคู่มือ N 8,000 4,000 2,000 2,000
ประเภทคู่มือ P- 8,000 4,000 2,000  2,000 
ประเภทคู่มือ P 6,000  3,000  1,500  1,500 
ประเภทคู่มือ P+ 5,000  2,500  1,200  1,200 
ประเภทคู่มือ Mix P- 6,000  3,000 1,500 1,500

 

ค่าสมัคร : คู่ละ 800  บาท
               


ลูกแบดที่ใช้แข่งขัน : Momentum Spirit 

คูปอง : 18 บาท/คน/ลูก


การพิจารณาระดับฝีมือ

1. คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ขาดในการพิจารณาระดับฝีมือแต่ละท่าน โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
2. ให้หัวหน้าทีมที่ส่งทำการแข่งขันรับรองระดับฝีมือ พร้อมเบอร์โทรติดต่อของหัวหน้าทีม
3. ในการสมัครกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะเบอร์ติดต่อของนักกีฬา

4. นักกีฬาที่สนใจสมัครการแข่งขัน แต่ไม่ทราบถึงระดับฝีมือของตัวเอง สามารถเข้ามาทดสอบฝีมือให้คณะกรรมการพิจารณามือ
    ที่
สนามแบดมินตันการไฟฟ้าฝายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT KHONKAEN COURT)