ยินดีต้อนรับ :
ประเภทการแข่งขัน เงินรางวัล และอุปกรณ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬาแบดมินตันให้เป็นที่นิยมแพร่หลาย
2. เพื่อสนับสนุนให้นักกีฬาแบดมินตันสมัครเล่นมีโอกาสแข่งขันมากขึ้น และเพื่อพัฒนาฝีมือ
3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด


ประเภทมือ :

        ประเภทคู่

ประเภทคู่มือ N 27 คู่
ประเภทคู่มือ S- 35 คู่
ประเภทคู่มือ S+ 19 คู่
ประเภทคู่มือ P   5 คู่

 

 
   

 

- นักกีฬาต้องลงทำการแข่งขันในระดับมือของตนเอง หรือระดับที่สูงกว่า หากพบว่าลงทำการแข่งขันในระดับมือที่ต่ำกว่า คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถพิจารณาปรับให้แพ้ได้ทันที  ทั้งนี้ ระดับมือต้องผ่านการประเมินมือจากกรรมการจัดการแข่งขัน

    

  

                                                        

 ประเภทที่เปิดทำการแข่งขัน ชนะเลิศ รองฯ 1 รองฯ 2 รองฯ 2
ประเภทคู่มือ N 3,000 2,000 1,000 1,000
ประเภทคู่มือ S- 4,000 2,500 1,000 1,000
ประเภทคู่มือ S+ 3,000 2,000  1,000 1,000
ประเภทคู่มือ P 2,000 1,500 1,000 -
         

อัตราค่าสมัคร

ค่าสมัคร 600 บาทต่อคู่

              


ลูกแบดที่ใช้แข่งขัน :  Victor Champion No.1

คูปองชุดละ :  150 บาท


 

ประเมินมือ  โดยมีเงื่อนไขการประเมินมือ 3 ขั้นตอน ดังนี้

1.ใช้ข้อมูลอ้างอิง จากการแข่งขัน รายการอื่นๆ        

2.ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินมือ

3.ใช้ข้อมูลจากการแจ้งหมกมือ (ลงต่ำกว่าฝีมือ)