ยินดีต้อนรับ :
ประเภทการแข่งขัน เงินรางวัล และอุปกรณ์

สนามแข่งขัน : ณ สนามแบดมินตัน "ชยาธิป ขอนแก่น"

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬาแบดมินตันในเขตภาคอีสานให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
2. เพื่อสนับสนุนให้นักกีฬาแบดมินตันมือสมัครเล่นได้มีโอกาสแข่งขันและพัฒนาฝีมือ
3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ ผู้รักในกีฬาแบดมินตัน
4. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปรักการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีสม่ำเสมอ
5. เพื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่การจัดการแข่งขันในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น


ประเภทมือ :

        ประเภทคู่

ประเภทคู่มือ S 32 คู่    (แบ่งกลุ่ม) (ผู้มีคะแนนอันดับที่ 1-2 ของกลุ่ม เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคู่มือ N 64 คู่    (แบ่งกลุ่ม) (ผู้มีคะแนนอันดับที่ 1-2 ของกลุ่ม เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคู่มือ P- 64 คู่    (แบ่งกลุ่ม) (ผู้มีคะแนนอันดับที่ 1-2 ของกลุ่ม เข้ารอบ Knock out)
ประเภทคู่มือ P/P+ 32 คู่    (แบ่งกลุ่ม) (ผู้มีคะแนนอันดับที่ 1-2 ของกลุ่ม เข้ารอบ Knock out)

 

 
   

 

นักกีฬาต้องลงทำการแข่งขันในระดับมือของตนเอง หรือระดับที่สูงกว่า

หากพบว่าลงทำการแข่งขันในระดับมือที่ต่ำกว่า คณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถพิจารณาปรับให้แพ้ได้ทันที  ทั้งนี้ ระดับมือต้องผ่านการประเมินมือจากคณะกรรมการ

    

 ประเภทที่เปิดทำการแข่งขัน ชนะเลิศ รองฯ 1 รองฯ 2 รองฯ 2
ประเภทคู่มือ S 7,000 3,000 1,500 1,500
ประเภทคู่มือ N 10,000 4,000 2,000 2,000
ประเภทคู่มือ P- 10,000 4,000  2,000 2,000
ประเภทคู่มือ P/P+ 10,000 4,000 2,000 2,000
         

***ทุกมือมีเงินรางวัลพร้อมของรางวัล****

 

อัตราค่าสมัคร

ค่าสมัคร  800  บาทต่อคู่

              

ลูกแบดที่ใช้แข่งขัน : HANGYU

คูปองใบละ :  380 บาท/2คน/10ดวง


 

ประเมินมือ  โดยมีเงื่อนไขการประเมินมือ 3 ขั้นตอน ดังนี้

1.ใช้ข้อมูลอ้างอิง จากการแข่งขัน รายการอื่นๆ        

2.ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินมือ ชมรม เซินกาแบดมินตัน

3.ใช้ข้อมูลจากการแจ้งหมกมือ (ลงต่ำกว่าฝีมือ)